Tillbaka till nyheter

Karma planerar läkemedelsstudie för att förebygga bröstcancer

Kan vi förebygga att bröstcancer uppstår med hjälp av medicin? I Karma-projektet tar vi nu de första stegen för att pröva detta.

Tamoxifen är ett anti-östrogen som idag används för att förebygga återfall hos kvinnor som har drabbats av bröstcancer. Nya studier visar också att läkemedlet har en skyddande effekt hos friska kvinnor med en känd förhöjd risk att drabbas av bröstcancer.

Ett problem med Tamoxifen är att det kan ge en del hormon-relaterade biverkningar; de vanligaste är vallningar, illamående och trötthet, biverkningar som kan vara svårt att acceptera hos en frisk kvinna och därmed minska motivationen för att ta ett läkemedel i förebyggande syfte.

I Karma-projektet vill vi nu testa om lägre doser av Tamoxifen skulle kunna ha en förebyggande effekt samtidigt som man därigenom minskar biverkningarna.

För att testa de olika dosernas effekt vill vi se hur bröstets täthet (mängd körtelvävnad) påverkas av läkemedlet. Sedan tidigare vet vi att täthet är en riskfaktor för bröstcancer, något som man fram till idag har haft svårighet att mäta.

Vi har nyligen visat att om tätheten går ner under pågående tamoxifenbehandling hos kvinnor med bröstcancer så är detta en kraftfull indikation på att sjukdomen inte kommer tillbaka. Det är alltså så att om tätheten minskar tack vare medicineringen så ger behandlingen en långsiktig förebyggande effekt.

I framtidens sjukvård kommer vi att kunna identifiera vilka kvinnor som ligger i riskzonen för att drabbas av bröstcancer.  Denna studie kan vara ett steg på vägen att drastisk få ner insjuknandet och därmed minska antalet kvinnor som drabbas och avlider i bröstcancer.

Studien i korthet:

  • Arbetsnamn: Karisma
  • Antal deltagare: 100-10 000 kvinnor som sedan tidigare deltar i Karma
  • Studien  delas in i 3 faser där de 2 första studierna är pilotstudier. Målet med pilotstudierna är att hitta den optimalt lägsta dosen Tamoxifen som minskar den mammografiska tätheten. I fas 3 planerar vi att kunna erbjuda kvinnor med ökad risk för bröstcancer Tamoxifen i förebyggande syfte.
  • Planerad studiestart pilotstudie: Första halvåret 2015.
  • Studieläkemedel och doser: Tamoxifen i doserna 20 mg, 10 mg, 5 mg och 2,5 mg samt en grupp kvinnor som får placebo.

Studien är i planeringsfas och skall ännu godkännas av Läkemedelsverket, Strålskyddskommittén och Etikprövningsnämnden.


Tillbaka till nyheter