Forskarna i KARMA kommer att ta reda på hur livsstil, genetiska förändringar och mammografisk täthet kan användas till att förutse risken för att insjukna i bröstcancer.

Forskarna i KARMA kommer att ta reda på hur livsstil, genetiska förändringar och mammografisk täthet kan användas till att förutse risken för att insjukna i bröstcancer.

Vårt övergripande mål är att minska insjuknande och dödlighet i bröstcancer


INNEHÅLL

Varför är forskning inom bröstcancer viktig?

Finansiering

Vår strategi

KARMA är uppdelat i flera steg

Sverige är världsledande


Varför är forskning inom bröstcancer viktig?

I Sverige insjuknar varje år 9 000 kvinnor och varje år avlider 1 400 kvinnor i bröstcancer.

Antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer har ökat ända sedan 1960-talet och nu diagnostiseras drygt en svensk kvinna i timmen med sjukdomen. Trots det har inte mycket gjorts för att förebygga sjukdomen.

Vi ville ändra på detta och tog därför de första stegen 2008 för att starta ett projekt med mål att genomföra förändring – på riktigt.


Finansiering

KARMA-projektet startade 2009 då Hans och Märit Rausings Initiative Against Breast Cancer ville donerade en stor summa pengar till ett forskningsprojekt de ansåg var viktigt och som hade målet att rädda många kvinnors liv. Med stöd från en stark finansiär kunde därmed KARMA-projektet ta form. Övriga finansiärer och samarbetspartners som bidragit till projektet genom åren är exempelvis Kampradstiftelsen, Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Regionalt Cancer Centrum Stockholm-Gotland.


Vår strategi

Vår grundidé är att det bästa sättet att minska antalet kvinnor som insjuknar och dör i bröstcancer är förebyggande arbete. 

Kan vi identifiera vilka kvinnor som har störst risk att drabbas och sedan erbjuda dem den bästa undersökningsmetoden för att tidigt upptäcka eventuella tumörer, så kan vi förbättra överlevnaden hos dem som drabbas. Dessutom skulle kvinnor med hög risk kunna behandlas medicinskt för att förhindra att sjukdomen ens uppstår.


KARMA-projeketet är uppdelat i flera steg

  1. Kartläggning av risker. Genom att skapa en mycket stor grupp av kvinnor som bidrar med mammografibilder, blodprov, enkätsvar och tillgång till medicinska register har forskarna i KARMA på ett bättre sätt än någonsin tidigare getts möjlighet att studera vilka faktorer som bidrar till risken att drabbas av bröstcancer.
  2. Utveckling av modeller som mäter risk. Utifrån vanliga mammografibilder kan mycket avläsas som ger information om risken att inom de närmaste åren utveckla bröstcancer. Om den informationen läggs ihop med livsstilsfrågor och markörer i blodet finns det möjlighet att identifiera den individuella risken för bröstcancer.
  3. Test av förebyggande behandlingar. I KARMA genomförs flera så kallade kliniska prövningar för att ta reda på hur man bäst förebygger en bröstcancer bland kvinnor med förhöjd risk. Vi testar flera olika mediciner och doser.
  4. Test av nya undersökningsmetoder. Vilka undersökningsmetoder kan man erbjuda kvinnor med svårundersökta bröst? I KARMA genomförs flera studier där vi testar hur olika undersökningsmetoder fungerar.
  5. Införande av nya metoder i sjukvården. I KARMA-projektet är slutmålet
    att den nya kunskapen ska kunna användas kliniskt och komma kvinnor till nytta. Därför samarbetar vi tätt ihop med bröstcancersjukvården där våra nya kunskaper kan testas och införas.

Sverige är världsledande

Sverige är utmärkt lämpat för stora kliniska studier, bland annat tack vare det svenska personnumret, tillgång till stora register av hög kvalitet, en enhetlig sjukvård, välutbildade forskare och kliniker, samt en hög tillit till institutioner bland befolkningen.

Sedan flera decennier minskar dödligheten i bröstcancer. Detta beror på att mammografiscreeningen fungerar bra men också på att behandlingarna blivit bättre. Även samarbetet mellan olika discipliner, onkologer, kirurger, patologer, radiologer, fungerar mycket bra vilket är mycket betydelsefullt för ett korrekt omhändertagande.

Samtidigt som risken att avlida i bröstcancer minskar ökar risken att insjukna i bröstcancer sedan många år. Idag finns ingen gemensam nationell förebyggande strategi. Det finns mediciner som minskar risken för bröstcancer men de används inte, vilket delvis beror på att de har oacceptabla biverkningar.

Den svenska mammografiscreeningen är världens främsta när det gäller tillgänglighet, kvalitet och andelen kvinnor som deltar. Sverige och de nordiska länderna var först i världen med att införa nationella screeningprogram. Screeningprogrammet kan dock bli ännu bättre. Exempelvis missas nästan var tredje cancer vid screeningen.

Tillsammans med sjukvården, studiedeltagare, finansiärer och engagerade medarbetare är vi övertygade om att vi kan införa förebyggande strategier och förbättra screeningen i Sverige. Förändringar som kommer att minska antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer och förbättrar möjligheterna till bot för dem som drabbas.