Tillbaka till nyheter

Planering för en framtida interventionsstudie har påbörjats

Insjuknandet i bröstcancer har ökat de senaste 40 åren. Därför känns det mycket angeläget att påbörja planering av en studie där vi vill erbjuda förebyggande medicinsk behandling till kvinnor med hög risk för bröstcancer, säger Per Hall.

Vi hoppas kunna starta inom 2 år. I ett första steg kommer vi fråga deltagarna om de vill få reda på sin egen risk för bröstcancer. Just nu tar vi fram metoder för att beräkna den individuella risken. Vi kommer använda oss av information från frågeformuläret, genetiska undersökningar och analyser av mammografibilderna. De kvinnor som tackar ja till att få sin risk beräknad och som bedöms ha en hög risk att drabbas av bröstcancer kommer sedan att inviteras att delta i  studien.

Det finns studier som visar att man kan sänka risken för bröstcancer med samma typ av mediciner som ges till bröstcancerpatienter efter det att kvinnan opererats. En studie visade att risken minskade med 65%. Vi vill erbjuda Karmadeltagare med hög risk att insjukna i bröstcancer samma behandling. Problemet med behandlingen är att den har biverkningar. Så kallade aromatasinhibitorer ger bland annat trötthet och muskelsmärta. Vi kommer därför studera om lägre doser än de som bröstcancerpatienterna får, ger samma gynnsamma effekt men leder till färre eller lindrigare biverkningar.

Mycket arbete återstår innan den så kallade interventionsstudien kan börja. Framför allt är det är många veten- skapliga och etiska frågor som ska belysas innan studien kan påbörjas. När väl interventionsstudien börjar kommer alla deltagare i Karma att få ytterligare information. Självklart är det så att det är helt frivilligt att vara med
i studien. Ingen kvinna skall behöva få reda på sin risk att utveckla bröstcancer om hon inte vill och endast de kvinnor som vill vara med i interventionsstudien kommer att inviteras.


Tillbaka till nyheter