Alla inlägg av jonashornblad

Karisma 2 -Nu analyseras resultaten

De sista deltagarna i Karisma 2 studien har under hösten avslutat sin medicinering och genomfört de sista undersökningarna. Därmed har studien nu avblindats, dvs forskarna kan nu få veta vem som lottades till vilken dos av studieläkemedlet tamoxifen.

Nu skall vi börja analysera detta vilket kommer att ta ett antal månader, men det ser onekligen spännande ut!” säger professor Per Hall efter att ha fått en inblick i de första preliminära analyserna.  ”Innan jul hoppas vi kunna återkoppla till alla våra fantastiska deltagare åtminstone vilken dos de fick.”

De 1440 kvinnor som inkluderades i studien har lämnat blodprov och genomfört mammografier vid flera tillfällen. Dessutom har de under studiens gång besvarat ett omfattande frågeformulär, om bland annat biverkningar, vilket har genererat mer än 200 000 mätpunkter. ”Detta kommer att ge våra forskare massa värdefull information som vi hoppas kunna gynna kvinnor i framtiden” säger Agneta Lönn, forskningssjuksköterska på Karma Studiecenter, som varit med i studien sedan starten.

Ökad risk i täta bröst

Efter att Bröstcancerförbundet släppte sin rapport (se tidigare inlägg) har problematiken med täta bröst uppmärksammats i flera media. Bland annat i SVT (länk)

I både TV4 och SVT vittnade kvinnor om att deras bröstcancer inte upptäcktes på den vanliga mammografin då de fick höra att de hade täta bröst. Hör Ellinor Perssons berättelse här (länk till SVT).

I dagsläget finns det ingen rutin för att undersöka täta bröst med bättre metoder. För att införa en bröstcancerscreening som utgår från varje kvinnas risk (täta bröst kan vara en risk), behövs forskning där man utvärderar metoder vetenskapligt.

I Karma-projektet jobbar vi för att kunna erbjuda kvinnor med täta bröst bättre undersökningar. Inom kort startar vi en studie för att utvärdera om man kan använda mammografi med kontrast för att upptäcka tumörer i täta bröst. Detta är en metod man sedan skulle kunna införa i bröstcancerscreeningen och erbjuda de kvinnor som har en förhöjd risk som ett komplement till den vanliga mammografiundersökningen.

Bröstcancerförbundet fokuserar på individanpassad screening

Bröstcancerförbundet (BRF), Sveriges största patientorganisation för bröstcancer, släppte i dag sin rapport med titeln Bröstcancerrapporten 2019: Individanpassadscreening- framtiden för tidig upptäckt av bröstcancer (klicka för länk)

Rapporten uppmärksammar vikten av tidig upptäckt för att förbättra överlevanden i bröstcancer. Idag undersöks alla kvinnor på samma sätt trots att kunskapen finns om att det finns riskgrupper som borde undersökas oftare och/eller med andra metoder. Sverige har varit världsledande inom bröstcancerscreening och nu finns möjligheter att ta detta till nästa nivå- Individanpassad screening.

Karma Creme-1 avslutad

De sista deltagarna i Karma CREME har nu genomfört sina uppföljande undersökningar och analysarbetet har påbörjats.

”Vi tackar alla deltagare som ställt upp i denna studie. Efter sommaren kommer vi kunna återkoppla vilka doser man fått och hur resultatet ser ut”, säger professor Per Hall och tillägger: ”Utan alla dessa kvinnor som ställer upp i våra studier hade vi inte kommit särskilt långt. Tusen tack för detta!”

Inklusionen till Karisma 2-studien nu avslutad

Onsdagen den 13:e mars inkluderades den sista deltagaren i Karisma 2-studien. Därmed har 1440 kvinnor inkluderats i studien som bedrivs på Södersjukhusets bröstcentrum i Stockholm och vid Unilabs mammografi i Lund. I studien randomiseras (lottas) kvinnor till antingen placebo, eller anti-östrogenet tamoxifen i fem olika doser, för att utröna om låga doser av tamoxifen kan förebygga bröstcancer lika bra som standarddosen, men med färre biverkningar. Om 6 månader vet forskarna svaret på detta då studien kan avblindas efter att sista deltagaren i studien har medicinerat klart och följts upp.

”Klart man ställer upp på denna viktiga forskningsstudie” säger den sist inkluderade kvinnan, som heter Camilla, till Magnus Bäcklund, medicinskt ansvarig läkare på Karma Studiecenter. Camilla låter sig fotograferas och blir uppvaktad med en liten gåva från Magnus och forskningssköterskorna Ann-Sofie Andersson och Agneta Lönn som tack för att hon ställer upp och för att hon blir den sist inkluderade deltagaren i studien som pågått i över två år. Magnus säger; ”Det här är jätteviktig forskning som du ställt upp på. Om studieresultaten blir som vi hoppas kommer detta att gynna inte bara kvinnor med hög risk för bröstcancer, utan även morgondagens patienter som skulle kunna få en bättre anpassad tamoxifen-dos med färre biverkningar men med bibehållen förebyggande effekt.”

Karma-deltagare svarar på enkät om kommunikation kring bröstcancerrisk

Nästan 62 000 Karma-deltagare har de senaste veckorna fått email med en förfrågan om att svara på en web-enkät. Enkäten handlar om hur, och om, man vi ha reda på sin risk för bröstcancer.

25 000 har redan svarat. ”Tack alla kvinnor som efter flera års deltagande forfarande ställer upp för forskningen!”, säger Per Hall, forskningsledare för Karma.

I Karma-projektet håller man på att ta fram en modell för att kunna mäta den individuella risken för bröstcancer.

Innan man testar en sådan modell i verkligheten behöver forskarna få svar på hur kvinnor ser på sin personliga risk och sjukvårdens hantering av individuell risk.

Syftet med enkäten är alltså att undersöka hur kvinnor ser på att få den egna risken mätt i samband med sin mammografiscreening. Forskarna vill också förstå hur ett personligt riskbaserat screeningprogram uppfattas avseende för- och nackdelar med fler eller färre screeningtillfällen, att delta i program för fysisk aktivitet, kostrådgivning eller andra förebyggande åtgärder. Man vill också få en insikt i hur man bäst förmedlar information om risk och förändrade rutiner.

Undersökningen av kvinnors inställning till bröstcancerrisk är ett internationellt samarbete mellan forskare i Sverige, England och Nederländerna. Professor Per Hall: ”Sverige har alltid legat långt framme inom mammografisceening så det känns naturligt att vi nu går in i nästa fas; jag är övertygad om att vi kommer att vara först i världen med att införa en individanpassad riskbaserad screening för bröstcancer!”

 

Nu startar Karma CREME-1

Karma CREME-1 är en pilotstudie där vi undersöker om ett läkemedel, endoxifen, i en lösning som appliceras direkt på brösten, sänker den mammografiska tätheten, utan att ge besvärande biverkningar. Det övergripande målet är att minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer genom att i framtiden kunna erbjuda kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer en förebyggande behandling.

Varför endoxifen?

Endoxifen är en restprodukt, metabolit, som bildas när tamoxifen bryts ner. Tamoxifen är ett antiöstrogen som sedan länge används för att förebygga återfall av bröstcancer. Studier har också visat att tamoxifen minskar risken att insjukna i bröstcancer med 50 procent. Tamoxifen gör att tätheten i bröstvävnaden blir mindre och då minskar risken för bröstcancer. Men det finns biverkningar med tamoxifen.

Tidiga studier med tamoxifen-metaboliten endoxifen visar att biverkningarna är färre. Om man dessutom smörjer endoxifen på bröstet tänker man sig att behandlingen blir lokal liksom eventuella biverkningar.

Inklusion pågår under september.

Vi tillfrågar alla kvinnor som kommer till screening-mammografi på SöS Bröstcentrum under september om de vill delta i Karma CREME-1.  Behandling och uppföljning sker sedan under 6 månader för de kvinnor som deltar.

Studien genomförs parallellt med Karisma 2 där forskarna har samma frågeställning som i Karma CREME-1, dvs kan vi få fram ett läkemedel som utan besvärande biverkningar sänker den mammografiska tätheten och därmed också risken för bröstcancer.

 

1000 kvinnor deltar i Karisma 2

Onsdagen den 9 maj inkluderades den 1000:e kvinnan i Karisma 2-studien.

Studien syftar till att hitta en optimal dos av tamoxifen, dvs att medicinen ger så få biverkningar som möjligt men med visad förebyggande effekt, för att kunna medicinera förebyggande mot bröstcancer. Studien skall inkludera 1440 kvinnor som kommer för mammografiscreening vid SöS Bröstcentrum och Unilabs mammografi i Lund. Resultat från studien väntas våren 2019.

”Studien är dubbel-blind, dvs varken vi eller studiedeltagarna kommer att känna till vilken dos de fått förrän den sista kvinnan i studien tagit sin sista tablett” säger forskningsledare Per Hall och forsätter: ”Vi ser med spänning fram emot den dagen då vi kan avblinda materialet vilket kommer att ge oss svaret i princip omgående, ett resultat som kan komma att förändra den förebyggande bröstcancervården radikalt”